1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS DBP] Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga Harga Ekonomi

[TOPBOOKS DBP] Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga Harga Ekonomi

Publisher: DBP (Mehraj)
ISBN: 9789836294845

RM 29.90


Buku ini merupakan pembaikan pada terbitan yang terdahulu di bawah Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Dalam edisi ini, terdapat pertambahan dua unsur, iaitu kata adverba dan wacana. Kata adverba dimasukkan atas keperluannya dalam pelabelan kata, dalam kamus baharu yang akan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kata adverba dimasukkan sebagai subkelas kata di bawah Kelas Kata Tugas. Unsur wacana yang merupakan unit bahasa yang melampaui batas ayat, dimasukkan untuk memperkenalkan dan mendedahkan kepada pengguna tentang konsep wacana dan penanda wacana.

Buku ini ialah kajian tatabahasa Melayu yang komprehensif; boleh menjadi pegangan para guru, pensyarah, penulis, pegawai dan pengguna bahasa Melayu yang ingin mendalami pengetahuan mereka tentang tatabahasa bahasa Melayu. Kandungan buku ini memberikan tumpuan pada aspek pembentukan perkataan dan pembinaan ayat. Berbagai-bagai aspek binaan ayat dan perkataan, dan bahagian komponennya dihuraikan dengan terperinci. Setiap huraian disertakan dengan contoh bagi menjelaskan lagi bentuk-bentuk perkataan dan ayat dengan sebaik-baiknya.

Usaha pengekodan bahasa seperti ini amat penting dalam proses pembinaan bahasa baku. Usaha ini perlu disebarluaskan kepada semua pengguna bahasa Melayu dalam bentuk yang mudah difahami bagi mengukuhkan penggunaan bahasa baku dalam semua jenis komunikasi umum dan rasmi.

  • Size : 15x22 cm (WxH)