1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Kamus Perdana Bahasa Melayu.Bahasa Cina.Bahasa Inggeris Edisi Ketiga 最新马来语大词典

Kamus Perdana Bahasa Melayu.Bahasa Cina.Bahasa Inggeris Edisi Ketiga 最新马来语大词典

Publisher: UPH
ISBN: 9789830109848

RM 55.80 RM 62.00


•  收此超过 90,000 (包括字头,派生词,合成词等)。
•  涵盖各学科与领域的最新实用词汇。
•  字词根据其词性排列,检查便利。
•  字词的马来文释义以其同义词为主,并列出其反义词。
•  附适当的例句,使读者对有关字词的含义与用法有更深入的认识。
•  所有字词都以马,华,英三语释义。
Muka Surat : 1888
Saiz : 13.5 x 21.3 (W x H cm)