1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Edisi Baharu Kamus Idaman Poket 常用马来语词典

Edisi Baharu Kamus Idaman Poket 常用马来语词典

Publisher: UPH
ISBN: 9789830106298

RM 14.50


• 全书共收字头7,617个,派生词和复合词11,863个。
• 所有字词均给予马华英三语的确切释义。
• 附有适当例句并加上华语翻译。
• 字词拼写密切遵照国家语文局所颁布的规范拼音准则。
• 附有约850个插图,加深读者对某些名词的认识。

Pages : 948
Size : 9.8 x 12.7 (W x H cm)